Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC - ubezpieczenie Odpowiedzielności Cywilnej jest obowi±zkowe dla wszystkich kierowców pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie sprawcy pokrywa szkody wyrządzone wszystkim poszkodowanym w wypadku.
 • AC - ubezpieczenie Auto Casco jest dobrowolne. Dzięki niemu ubezpieczyciel pokrywa koszty wyrz±dzonej szkody:
  • uszkodzenie samochodu sprawcy, gdy sam ponosi winę
  • gdy sprawca nie jest znany
  • z udziałem zwierząt
  • kradzieży
  • powstałe w wyniku żywiołu(np. powódź)
 • Assistance - usułga polegająca na świadczeniu komfortu i poczucia bezpieczeństwa na drodze w różnych sytuacjach życiowych np. holowanie, wymiana opon, zapewnienie pojazdu zastępczego i tym podobne.
 • NNW - przedmiotem ubezpieczenia s± trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków w wypadku powoduj±cym uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy (i pasażerów).
 • Ochrona prawna - ubezpieczenie chroni przed ryzykiem kosztów zwi±zanych z prowadzeniem sporów prawnych np. na drodze s±dowej.